کودهای پتاسیم دار

کودهای پتاسیم دار(K)

کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده میشود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول (بخصوص یونجه) نیز مشاهده میگردد. اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه اضافه آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی ک…

کودهای فسفردار(P)

غالباً درصد فسفر کودهای شیمیائی را بصورت درصد اکسید فسفر ذکر مینمایند. اسید فسفریک که از تجزیه مواد آلی خاک حاصل می شود قابل جذب گیاه است، اما بصورت کود شیمیائی مصرف نمیشود. قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده میشود. بوسیله کلسیم در خاک های قلیائی و…

کودهای ازت دار

کودهای ازت دار (N)

ازت به صورت های نیترات ، یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیم ۳۳ درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه میباشند.
 
چون دارای بار منفی است جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو از خاک است. اما چون دارای بار مثبت است جذب کلوئیده…

Dianthus barbatus-قرنفیل

Dianthus barbatus Dianthus barbatus, sweet William,[2] is a species of flowering plant in the carnation family, native to southern Europe and parts of Asia. It has become a popular ornamental garden plant. It is a herbaceous biennial or short-lived perennial plant growing to 13–۹۲ cm tall, with flowers in a dense cluster of up to 30 at the top of the stems. Each flower is 2–۳ cm diameter with five petals displaying serrated edges. Wild plants produce red flowers with a white base, but colours in cultivars range from white, pink, red, and purple to variegated patterns. The exact origin of its English common name is unknown but first appears in 1596 in botanist John Gerard’s garden catalogue. The flowers are edible and may have medicinal properties.[citation needed] Sweet William attracts bees, birds, and butterflies. https://en.wikipedia.org/wiki/Dianthus_barbatus قَرَنفُل گیاهی است دوساله از جنس میخک‌ها (Dianthus)، راسته میخک‌سانان (Caryophyllales)، خانواده میخکیان (Caryophyllaceae) ادامه مطلب…

خصوصیات کود سولفات آمونیوم

خصوصیات کود سولفات آمونیوم۱.اسیدی کردن خاک۲.تامین نیتروژن و گوگرد  مورد نیاز خاک۳.مناسب جهت درختان میوه به ویژه انگور و مرکبات که به گوگرد زیادی نیاز دارند .مزایا۱.جذب سریع ترازت توسط گیاه به دلیل وجود آمونیوم۲.اصلاح خاک و کاهش PH خاک های قلیایی و آهکی…