کودهای فسفردار(P)

کودهای فسفردار

کودهای فسفردار

کودهای فسفردار

غالباً درصد فسفر کودهای شیمیائی را بصورت درصد اکسید فسفر ذکر مینمایند. اسید فسفریک که از تجزیه مواد آلی خاک حاصل می شود قابل جذب گیاه است، اما بصورت کود شیمیائی مصرف نمیشود. قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده میشود. بوسیله کلسیم در خاک های قلیائی و بوسیله آهن و آلومینیم در خاکهای اسیدی تثبیت میگردد. معمولاً تا کود فسفره ای که به خاک داده میشود در سال اول بصورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سالهای آینده قابل جذب گیاه میگردد. میزانهای فوق الذکر با روش کوددهی، بافت و ترکیب خاک ، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف میشود بستگی دارد. چون میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است میبایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و آنها را مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. حداکثر میزان محلول فسفر در pH 6 تا ۵/۶ مشاهده میشود. بنابراین رساندن pH خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر موثر باشد. تغییر pH خاک در خاکهای اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاکهای قلیائی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی انجام پذیر است. مصرف مقدار زیادی کود حیوانی نیز میتواند در نقصان pH خاک مفید باشد. میزان محلول بودن کودهای فسفره نیز متغیر است .
 فسفر :P
این عنصر به توسعه ریشه و رشد و باردهی گیاه کمک می‌کند.
علائم کمبود: برگها سبز تیره مایل به ارغوانی و بنفش، برگها کوچک و براق مانده و لکه‌های قهوه‌ای روی برگهای مسن ایجاد می‌شود. پیچیدگی برگها به پشت
درمان کمبود: استفاده از کود سوپر فسفات تریپل یا فسفات منوپتاسیم به در یک لیتر همراه آب آبیاری.
مواردی درخصوص ماده ی پرمصرف فسفر:
فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و از عناصر مهم در تولید محصول به شمار می آید
نقش های فسفر: ساخت اسید نوکلییک، نقل و انتقال انرژی ، تقسیم سلول، توسعه قسمت های زایشی، رشد و تکامل ریشه فرعی و مویی، رسیدگی محصول نقش دارد
فسفر بعد از نیتروژن مهم ترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است. اکثر خاک ها قادر به تامین فسفر کافی برای رسیدن به عملکرد مناسب نیستند.
این عنصر در خاک های اسیدی با آهن و الومنیوم و در خاک های آهکی با کلسیم تولید املاحی می نمایند که حلالیت بسیار پایینی دارند( نظیر فسفات کلسیم یا فسفات های آهن و آلومنیوم )
اشکال قابل جذب فسفر : یون یک بار منفی H2PO4 ارتو فسفات اولیه، یون دوبار منفی HPO4  ارتوفسفات ثانویه
یون H2PO4 در شرایط اسیدی و یون HPO4  در شرایط قلیایی جذب می گردد.
مطالب مرتبط:
انواع مصارف کودهای شیمیایی ان پی کا NPK
مصرف کود ۲۰-۲۰-۲۰ با| NPK| 12-12-36