کاربرد سم متام سدیم(واپام)در کشاورزی

سم متام سدیم یا بانام دیگر واپام نام انگلیسی : Metam sodium فرمول شیمیایی : C2H4NNaS2 نماتدکش تدخینی از گروه مونومتیل دی‌تیوکاربامات‌ها که علاوه بر نماتدها قارچ‌های خاکزاد مانند Fusarium، Pythium و Rhizoctonia و بعضی از حشرات خاکزی را نیز از بین می‌برد. همچنین از جوانه‌زنی بذر و رشد ریشه‌ی ادامه مطلب…

سم علف کش ای پی تی سی-EPTC

ای پی تی سی علف کش انتخابی و سیستمیک از گروه تیوکاربامات‌ها است که از طریق کلئوپتیل و ریشه ها جذب و توسط آوند چوبی به برگ و ساقه منتقل می شود. ای پی تی سی در علف های هرز مصرف از رشد جوانه‌های انتهایی و سنتز اسیدهای چرب با ادامه مطلب…

سم علف کش اولتیما

اولتیما علف کشی است از گروه سولفونیل اوره که شامل دو علف کش نیکوسولفورون و ریم سولفورون است اولتیما از طریق ریشه و برگ جذب شده، به صورت سیستمیک در گیاه حرکت کرده و با جلوگیری از فعالیت استولاکتیک سنتتاز در مریستم ها رشد سلول های جوان را متوقف می ادامه مطلب…

سم علف کش اگزادیازون

نام انگلیسی : Oxadiazon فرمول شیمیایی : C15H18Cl2N2O3 علف‌کش تماسی، انتخابی، از گروه کلرواستانیلید اگزادیازون علف کش تماسی و انتخابی از گروه اگزادیازول ها است که جهت کنترل سوروف و دیگر علف های هرز برنج نشایی پیش از کاشت و یا پس از نشاکاری مصرف می شود. اگزادیازون از طریق ادامه مطلب…

سم علف کش اُکسی فلورفن

علف کش تماسی، حلالیت کم در آب، انتخابی، از گروه دی فنیل اتر فرمولاسیون : ۲۴% EC نحوه اثر : بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز(Protoporphyrinogen oxidase) نحوه جذب و انتقال در گیاه : جذب این علف کش عمدتا توسط اندام های هوایی گیاه و مقداری نیز توسط ریشه صورت می گیرد. علائم ادامه مطلب…