بایگانی دسته: کلات ها

Eddha Feکلات آهن محلول در آب

تفاوت تاثیرات سولفات آهن با کلات آهن در کشاورزی

در کل طی تحقیقات به عمل آمده فرق بین سولفات آهن همراه اسید سولفوریک با کلات آهن نشان میدهد از لحاظ عملکرد سولفات آهن همراه اسیدسولفوریک همان اثر کلات آهن را دارد.

اما نکات بیشتری که از تفاوت کاربرد سولفات آهن همرا اسید سولفوریک با کلات آهن بدانید.

 1. کاربرد سولفات آهن میزان منگنز برگها را کاهش نمیدهد.
 2. سولفات آهن میزان ماندگاری بیشتری در برگها و خاک به نسبت کلات آهن دارد.
 3. برخی کلاتهای آهن موجود در بازار قابلیت جذب برگی ندارند و کلات های آهنی که جذب برگی دارند ماندگاری موقتی دارند.
 4. کلاتهای آهنی که برگ جذبی ندارند نباید بصورت محلول پاشی روی برگها استفاده شود چون اثرات برگ سوزی ایجاد میکند.
 5. کاربرد سولفات آهن و اسید سولفوریک از لحاظ اقتصادی خیلی با صرفه تر از کلات آهن میباشد.
 6. سولفات آهن مصرف خاکی و چالکودی اثرات چشمگیری به نسبت کلات آهن دارد.

هشدار! در کاربرد اسید سولفوریک برخاک طبق نظر کارشناس خبره شیمی و یا کشاورزی استفاده شود چون احتمال خطر انفجار بیشتر است (در کاربرد اسید سولفوریک میزان غلظت یک در هزار لیترآب است بدین صورت که یک سی سی اسید سولفوریک را به آرامی به آب در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی اضافه شده و به آرامی با پلاستیکی ویا چوب هم زده میشود در غیر این روش احتمال انفجار بیشتر است) ویا اینکه از بسته بندی های خنثی شده اسید سولفوریک کشاورزی به همراه طریقه مصرف استفاده کنید.

نکته! برخی براین باورند اشتباه هستند که اضافه کردن براده های آهنی برخاک همان اثر کلات آهن یا سولفات آهن را دارند ولی این نکته را باید بدانند که براده های آهنی مدت زمان بیشتری(مثلا ۲ الی ۱۰ سال با توجه به شرایط رطوبتی و برخی آنزیم های اکسید کننده) برای تجزیه در خاک نیاز دارند تا به سولفات آهن تبدیل شوند.از طرفی با استفاده بیش از حد براده های آهن تا تجزیه براده ها در خاک احتمال مسمومیت خاک به فلزآهن دیده شود و به گیاه آسیب برساند. از این رو اصلا استفاده براده و آهن در خاک توصیه نمیشود.

تاثیر دو نوع کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شمال خوزستان

کامران میرزاشاهی، فریدون نورقلی پور و سعید سماوات

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،دزفول،ایران نشریه مدیریت اراضی/جلد ۴ /شماره ۲ /۱۳۹۵

 

چکیده

منظور بررسی اثر بخشی کود مایع فولوات آهن با منشا کود دامی”کود گـاوی پوسـیده  “و مقایسـه آن بـا کـلات Fe-EDDHAبر عملکرد دانه و اجزا عملکرد سویاGlycine  max(L.)Merr.) (رقم سالند؛ این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال۱۳۹۱در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آبـاد -دزفـول  اجرا گردید.تیمارهای آزمایش عبارت بودند از :تیمار۱)شاهد، بدون کاربرد کود آهن(، تیمار۲)کاربرد خاکی سکوسترین آهن۱۳۸برای تامین ۱۰۰درصد آهن توصیه”۵/۱۲کیلوگرم در هکتار”(، تیمار۳)محلول پاشی فولوات آهن برای تامین ۱۰۰درصد آهن توصیه”غلظت ۵در هزار “(، تیمار۴)کاربرد خاکی سکوسترین آهن۱۳۸برای تامین ۷۵درصد آهـن  توصیه”۳۸/۹کیلوگرم در هکتار” +محلول پاشی فولوات آهن برای تـامین  ۲۵درصـد آهـن توصـیه   “غلظـت  ۲۵/۱در هزار”(، تیمار۵)کاربرد خاکی سکوسترین آهن ۱۳۸برای تامین ۵۰درصد آهن توصـیه “۲۵/۶کیلـوگرم در هکتـار  ” +محلول پاشی فولوات آهن برای تامین ۵۰درصد آهن توصیه”غلظت ۵/۲در هزار” (و تیمار۶،کاربرد خاکی سکوسـترین  آهن ۱۳۸برای تامین ۲۵درصد توصیه”۱۳/۳کیلوگرم در هکتار” +محلول پاشی فولوات آهن برای تـامین  ۷۵درصـد  آهن توصیه”غلظت ۷۵/۳در هزار” .(نتایج نشان دادکه اثر کاربرد کود آهن بر ارتفاع بوته، تعدادغـلاف در بوتـه، وزن   هزار دانه، عملکرد های دانه وکل، شاخص کلروفیل متر )۴و ۶هفته پس از کشت (و جذب آهن و منگنز توسط دانه معنی دار بود .صرفنظر از نوع کود آهن مصرفی، به طور متوسط عملکرد دانه ناشی از کاربرد آهن نسبت به شـاهد )تیمـار ۱( ،۲۸درصد بیشتر بود .در مجموع ، نتایج این آزمایش نشان داد که فولوات آهن می تواند به عنوان یک منبع تامین آهـن مورد استفاده قرار گیرد و در جمع بندی کلی تیمار ۵نسبت به سایر تیمارهای کود آهن موثرتر بود.

واژههای کلیدی:جذب، سکوسترین آهن، سویا، فولوات آهن

تأثیر منبع، مقدار و روش کاربرد آهن بر خصوصیات کمی، کیفی و نرخ سودآوری توت فرنگی رقم سلوا 

یعقوب حسینی و محمد بهادری

علوم و فنون کشتهای گلخانهای / سال هفتم/ شماره بیست و هشتم/ زمستان۱۳۹۵

چکیده

آهکی بودن و pHبازی خاکهای منطقه جیرفت سبب شده است تا جذب عناصر ریزمغذی، بهویژهآهن، بهوسیلهگیاه توتفرنگـی دچـار  مشکل شود. در پژوهش گلخانهایحاضر، تیمارها ترکیبی از منابع مختلف آهن، روش مصرف و مقدار مصرف بودند.نتایج نشـان داد کـه   استفاده از کلات آهن )Fe-EDDHA( به روش مصرف خاکی، به مقدار ۵/۱۰کیلوگرم در هکتار، باعث به دست آمدن بیشـترین عملکـرد   میوه، متوسط وزن میوه و ویتامین ث میشود. بر اساس مقایسات گروهی، به طور کلی، مصرف آهن با هر روش کاربرد وهر ترکیبی، سبب تفاوت معنی داردر اغلب صفات گیاهی اندازه گیری شده )به استثنای اسیدیته میوه و ویتامین ث(، گردید. بنـابراین، فـارغ از نـوع و روش مصرف آهن، کاربرد آن برای افزایش عملکرد و برخی دیگر از پارامترهای کیفی توت فرنگی در شرایط گلخانه در منطقه جیرفت ضـروری میباشد. بررسی اقتصادی تیمارهای آزمایش نشان داد که استفاده از سولفات و رکسنول آهن به صورت محلول پاشی، با توجه به هزینه هایی که بر گلخانه دارتحمیل میکند، توجیه اقتصادی ندارد. به طور کلی، استفاده از سکوسترین آهن)به صورت مصرف خاکی( در مقایسه با دو ترکیب سولفات آهن و رکسنول آهن، که به روش محلول پاشی استفاده شدند، از نظر اقتصادی توجیه بسـیار خـوبی دارد. از نظـر مقـدار،مصرف ۵/۴کیلوگرم سکوسترین آهن در هکتار در مقایسه با ۵/۷و ۵/۱۰کیلوگرم در هکتار از توجیه بیشتری از لحاظ اقتصادی برخوردار بوده و دارای نرخ سودآوریبیشتری )به ترتیب۹۵/۱۹۷۹درصد در مقایسـه بـا   ۱۳۴۵و ۸۹/۱۱۷۶درصـد( مـی باشـد. بنـابراین، کـاربرد سکوسترین آهن۱۳۸)Fe-EDDHA( به مقدار ۵/۴کیلوگرم در هکتار، به صورت کاربرد خاکی، برای کشتهای گلخانهای توت فرنگـی در منطقه جیرفت، که شرایطی مشابه این آزمایش دارند، توصیه میشود.

کلمات کلیدی: منبع آهن، سکوسترین آهن۱۳۸، سولفات آهن، عملکرد میوه

Eddha Feکلات آهن محلول در آب

۴۰ نکته اختصاصی در مورد کود آهن

چهل نکته اختصاصی در مورد کود آهن!

Eddha Feکلات آهن محلول در آبکلات آهن محلول پاشی

 

 1. میزان مناسب کود آهن در اکثر محصولات حدود تا ۱۰۰PPM  درماده خشک است.
 2. آهن چهارمین عنصر فراوان پوسته زمین بعد از اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم با میزان ۵/۶ در صد می باشد و متوسط مقدار آن در خاک ۳/۸ در صد تخمین زده شده است
 3. غالبا شکل Fe2+ قابل جذب برای گیاه
 4. بارزترین علامت کمبود اهن: برگ‌ها زرد می‌شوندو رگبرگ‌ها سبز باقی می‌مانند البته در برخی گیاهان مانند گلابی حتی رگبرگها هم سفید و رنگ پریده میشوند.
 5. در محیط های غرقاب که الکترون زیاد و شرایط احیا فراهم است، فراهمی آهن زیاد است.
 6. تفاوت علائم کمبود آهن با منیزیم در این است که کمبود آهن ابتدا در برگهای جوان ظاهر می شود ولی منیزیم در برگهای پیر زودتر مشاهده می شود
 7. کم تحرک ترین عنصر کم مصرف در گیاه آهن است
 8. علائم کمبود آهن در برخی گیاهان (مانند کلم و شلغم) به سختی از کمبود Mn متمایز است و باید از روش تجزیه گیاه استفاده کنیم .
 9. برای شناسایی کمبود در خاکهای خنثی تا قلیایی سورگوم گزینه مناسبی است.
 10. بیشترین علت کمبود آهن، کم بودن مقدار آن در خاک نیست.بلکه تبدیل شدن آن به شکل غیرقابل جذب برای گیاه مشکل اصلی است
 11. گیاه حداقل ۱۰-۶ مولار آهن احتیاج دارد
 12. به ازاء هر یک واحد افزایش PH،حلالیت ترکیبات آهن(۳ظرفیتی) هزار مرتبه و (۲ظرفیتی)صد مرتبه کاهش پیدا می‌کند.
 13. کمبود آهن درختان میوه در خاک های آهکی ایران گسترده و شدید است
 14. آهن به وسیله فرایند پخشیدگی جذب می گردد اما توسط سایر فرایندهای دیگر شامل حرکت توده ای نیز می تواند جذب سطح ریشه گیاه شود.
 15. جذب آهن توسط گیاه جذب فعال بوده و نیازمند انرژی می باشد
 16. آهن مانند مس، روی و مولیبدن در زنجیره انتقال الکترون نقش دارد
 17. عوامل تشدید کننده کمبودآهن:آهکی بودن خاک‌ها ، PH قلیایی، کمی مواد آلی در خاک،عدم تعادل عناصر غذایی در خاک ،کیفیت نامناسب آب آبیاری به خصوص غلظت زیاد یون بی‌کربنات،که در جذب آهن و انتقال آن در داخل گیاه ایجاد مشکل می‌کندو تهویه نامناسب خاک
 18. برای جلوگیری از کمبود اهن، عدم مصرف آب های سنگین(آبیاری) که حاوی بیش از ۲۰۰ppm بیکربنات هستند توصیه میشود
 19. کمبود آهن عمدتاً در خاک های غیر آهکی و سبک (شنی) دیده می شود ، اما در خاک های آهکی مناطق خشک با تهویه کافی، شایع تر است
 20. اصلاح کمبود آهن دشوار است زیرا بوسیله شرایط شیمیایی درون خاک ایجاد می شود و ارتباطی به کم بودن آهن کل ندارد
 21. دو دسته از پروتئین های حاوی آهن، بنام های پروتئین های” هم “و پروتئین های “غیر هم” در گیاهان وجود دارد
 22. در اثر کمبود آهن غلظت کلروفیل وسایر رنگ دانه های گیاهی مانند کاروتن و گزانتوفیل کاهش می یابد
 23. ۹۰درصد آهن موجود در برگها، در کلروپلاست و میتو کندری وجود دارند.
 24. در برگ های تمام گونه های گیاهی علامت اصلی کمبود آهن جلوگیری از رشد کلروپلاست است.
 25. کمبود آهن فتو سنتز شدیداً کاهش می یابد در حالی که کمبود آن اثری بر تنفس ندارد
 26. در اثر کمبود آهن به علت کاهش فرودکسین و در نتیجه کاهش احیاء نیتریت، نیترات در گیاه تجمع می یابد.( در لگومها اختلال در گره سازی)
 27. در اکثر گیاهان زینتی حساسیت به کمبود آهن زیاد گزارش شده است.
 28. در باغات توجه به بحث انتخاب پایه و پیوندک مناسب و مقاوم به کمبود آهن اهمیت زیادی دارد
 29. یون سه ظرفیتی آهن در خاک تقریباً تحرکی نداشته و در اکثر موارد غیر محلول است
 30. در اکثر گیاهان در زمان کمبود اهن ریشه با دفع H+ در محیط ریشه و اسیدسیتریک(اسیدی کردن ریشه) ونیز دفع احیاکنندهای خاص ، ایجاد تغییرات در شکل ظاهری ریشه ] جلوگیری از طویل شدن ریشه، افزایش در قطر انتهای ریشه (چون در موقع کمبود آهن در انتهای ریشه بیشتر جذب می گردد) ، تشکیل تارهای کشنده به مقدار زیاد ، تشکیل سلول های ریزودرم با دیواره های پیچ و خم دار بعنوان سلول های گذرگاهی[زمینه را برای جذب اهن فراهم میکند
 31. در زمان کمبود اهن ریشه غلات با ترشح فیتوسیدروفر که یک کلات کننده طبیعی است قابلیت جذب آهن را افزایش می دهد
 32. غلظت زیاد عناصر غذایی مانند فسفر، مس، روی، مولیبدن در قابلیت استفاده Fe اثر منفی دارند
 33. کودهای که (NH4+) تولید می کنند به نظر میرسد که باعث کمبودFe شوند
 34. مصرف (–NO3)احتمالا کمبود Fe را افزایش می دهد.
 35. یونجه و سبزیها نسبت به کمبود آهن حساسیتی ندارند.
 36. غلات، سیب زمینی و چغندر قند نسبت به کمبود آهن کمی حساس هستند.
 37. حبوبات، دانه های روغنی، مرکبات، انگور و درختان میوه نسبت به کمبود آهن بسیار حساس هستند(سیب قرمز و شمیرانی نسبت به این کمبود حساس تر از سیب زرد است. درخت به و گلابی پیوند شده بر پایه به، حساسیت زیادی نسبت به کمبود آهن دارند. درخت هلو نیز نسبت به کمبود آهن حساس می باشد)
 38. در خصوص کمبود آهن، لیمو نسبت به پرتقال و گریپفروت، به ویژه هنگامی که درجه حرارت خاک پایین باشد، بیشتر مستعد است.
 39. گاهی در گیاهان مبتلا به کمبود آهن، غلظت آهن در برگها بیشتر از حد نرمال است و حتی بتازگی در تجزیه های برگی، مقدار غلظت آهن را درج نمی کنند. این بدان علت است که وجود آهن زیادی در برگها ملاک عمل نیست
 40. آهن می تواند به عنوان یک کاتیون در جذب سطحی کلوئیدهای خاک شرکت کند، در خاک های با رطوبت زیاد و با مواد آلی و فعالیت بیولوژیکی کافی، آهن به صورت قابل تبادل به مقدار نسبتاً زیاد وجود دارد.
فرق کود کلاته با معمولی

تفاوت بین فرمول کود آهن EDDHA و EDDHSA

تفاوت بین فرمول کود آهن EDDHA و EDDHSA

تفاوت بین فرمول کود آهن چیست؟

زردی و کلروز برگ های  در اثر کمبود آهن بوجود می آید و کمبود اهن در اثر بالا بودن pH خاک ، مقدار زیاد بی کربنات و تنش های غیر زنده ایجاد می گردد.

آهن در خاک های قلیایی و آهکی به شکل غیر قابل جذب توسط ریشه گیاه تبدیل می شود و برای جلوگیری از رسوب آهن در محلول خاک از روش کلاته سازی برای طولانی تر کردن قابلیت جذب اهن در خاک استفاده می شود.

آهن کلاته شده به شکلEDDHA در دامنه pH خاک بین ۳ تا ۱۰ به مدت طولانی به صورت قابل جذب توسط گیاه در خاک باقی می ماند.

عامل کلاته سازی EDDHSA در دامنه pH وسیع تر خاک نسبت به کلاته EDDHA قابلیت جذب خود را نگه می دارد.

کود آهن هایی با فرمول EDDHSA هم کاربرد خاکی دارد و به مقدار ۳۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت در شرایط کمبود خفیف اهن و در شرایط کمبود شدید اهن به مقدار ۶۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت مصرف می شود و هم بصورت محلولپاشی برای محصولات زراعی ۱ تا ۲ در هکتار و محصولات باغی ۲ تا ۳ در هزار مصرف میگردد.

کود آهن های به شکل کلاته EDDHA   فقط کاربرد خاکی دارد و به مقدار حداقل ۳۰ و حداکثر ۸۰ گرم برای هر درخت بسته به شدت کمبود آهن مصرف می شود و در خاک های قلیایی و اهکی می باشند.