روش های مبارزه با کرم خراط

منتشرشده توسط قرنفیل در تاریخ

یکی از روشهای متداول برای مبارزه با کرم خراط تله گذاری برای پروانه های این کرم است که در زمان های جفتگیری مانع این تله ها باعث جذب و مانع جفت گیری و تخم گذاری میشود البته معایب چنین تله هایی باعث از بین بردن دشمان طبیعی این حشرات نیز میشود و دیگر حشرات مفید میشوند.

پروانه فری خراط

روشهای مبارزه با کرم خراط