Eddha Feکلات آهن محلول در آب

تفاوت تاثیرات سولفات آهن با کلات آهن در کشاورزی

در کل طی تحقیقات به عمل آمده فرق بین سولفات آهن همراه اسید سولفوریک با کلات آهن نشان میدهد از لحاظ عملکرد سولفات آهن همراه اسیدسولفوریک همان اثر کلات آهن را دارد.

اما نکات بیشتری که از تفاوت کاربرد سولفات آهن همرا اسید سولفوریک با کلات آهن بدانید.

  1. کاربرد سولفات آهن میزان منگنز برگها را کاهش نمیدهد.
  2. سولفات آهن میزان ماندگاری بیشتری در برگها و خاک به نسبت کلات آهن دارد.
  3. برخی کلاتهای آهن موجود در بازار قابلیت جذب برگی ندارند و کلات های آهنی که جذب برگی دارند ماندگاری موقتی دارند.
  4. کلاتهای آهنی که برگ جذبی ندارند نباید بصورت محلول پاشی روی برگها استفاده شود چون اثرات برگ سوزی ایجاد میکند.
  5. کاربرد سولفات آهن و اسید سولفوریک از لحاظ اقتصادی خیلی با صرفه تر از کلات آهن میباشد.
  6. سولفات آهن مصرف خاکی و چالکودی اثرات چشمگیری به نسبت کلات آهن دارد.

هشدار! در کاربرد اسید سولفوریک برخاک طبق نظر کارشناس خبره شیمی و یا کشاورزی استفاده شود چون احتمال خطر انفجار بیشتر است (در کاربرد اسید سولفوریک میزان غلظت یک در هزار لیترآب است بدین صورت که یک سی سی اسید سولفوریک را به آرامی به آب در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی اضافه شده و به آرامی با پلاستیکی ویا چوب هم زده میشود در غیر این روش احتمال انفجار بیشتر است) ویا اینکه از بسته بندی های خنثی شده اسید سولفوریک کشاورزی به همراه طریقه مصرف استفاده کنید.

نکته! برخی براین باورند اشتباه هستند که اضافه کردن براده های آهنی برخاک همان اثر کلات آهن یا سولفات آهن را دارند ولی این نکته را باید بدانند که براده های آهنی مدت زمان بیشتری(مثلا ۲ الی ۱۰ سال با توجه به شرایط رطوبتی و برخی آنزیم های اکسید کننده) برای تجزیه در خاک نیاز دارند تا به سولفات آهن تبدیل شوند.از طرفی با استفاده بیش از حد براده های آهن تا تجزیه براده ها در خاک احتمال مسمومیت خاک به فلزآهن دیده شود و به گیاه آسیب برساند. از این رو اصلا استفاده براده و آهن در خاک توصیه نمیشود.

تاثیر دو نوع کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شمال خوزستان

کامران میرزاشاهی، فریدون نورقلی پور و سعید سماوات

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،دزفول،ایران نشریه مدیریت اراضی/جلد ۴ /شماره ۲ /۱۳۹۵

 

چکیده

منظور بررسی اثر بخشی کود مایع فولوات آهن با منشا کود دامی”کود گـاوی پوسـیده  “و مقایسـه آن بـا کـلات Fe-EDDHAبر عملکرد دانه و اجزا عملکرد سویاGlycine  max(L.)Merr.) (رقم سالند؛ این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال۱۳۹۱در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آبـاد -دزفـول  اجرا گردید.تیمارهای آزمایش عبارت بودند از :تیمار۱)شاهد، بدون کاربرد کود آهن(، تیمار۲)کاربرد خاکی سکوسترین آهن۱۳۸برای تامین ۱۰۰درصد آهن توصیه”۵/۱۲کیلوگرم در هکتار”(، تیمار۳)محلول پاشی فولوات آهن برای تامین ۱۰۰درصد آهن توصیه”غلظت ۵در هزار “(، تیمار۴)کاربرد خاکی سکوسترین آهن۱۳۸برای تامین ۷۵درصد آهـن  توصیه”۳۸/۹کیلوگرم در هکتار” +محلول پاشی فولوات آهن برای تـامین  ۲۵درصـد آهـن توصـیه   “غلظـت  ۲۵/۱در هزار”(، تیمار۵)کاربرد خاکی سکوسترین آهن ۱۳۸برای تامین ۵۰درصد آهن توصـیه “۲۵/۶کیلـوگرم در هکتـار  ” +محلول پاشی فولوات آهن برای تامین ۵۰درصد آهن توصیه”غلظت ۵/۲در هزار” (و تیمار۶،کاربرد خاکی سکوسـترین  آهن ۱۳۸برای تامین ۲۵درصد توصیه”۱۳/۳کیلوگرم در هکتار” +محلول پاشی فولوات آهن برای تـامین  ۷۵درصـد  آهن توصیه”غلظت ۷۵/۳در هزار” .(نتایج نشان دادکه اثر کاربرد کود آهن بر ارتفاع بوته، تعدادغـلاف در بوتـه، وزن   هزار دانه، عملکرد های دانه وکل، شاخص کلروفیل متر )۴و ۶هفته پس از کشت (و جذب آهن و منگنز توسط دانه معنی دار بود .صرفنظر از نوع کود آهن مصرفی، به طور متوسط عملکرد دانه ناشی از کاربرد آهن نسبت به شـاهد )تیمـار ۱( ،۲۸درصد بیشتر بود .در مجموع ، نتایج این آزمایش نشان داد که فولوات آهن می تواند به عنوان یک منبع تامین آهـن مورد استفاده قرار گیرد و در جمع بندی کلی تیمار ۵نسبت به سایر تیمارهای کود آهن موثرتر بود.

واژههای کلیدی:جذب، سکوسترین آهن، سویا، فولوات آهن

تأثیر منبع، مقدار و روش کاربرد آهن بر خصوصیات کمی، کیفی و نرخ سودآوری توت فرنگی رقم سلوا 

یعقوب حسینی و محمد بهادری

علوم و فنون کشتهای گلخانهای / سال هفتم/ شماره بیست و هشتم/ زمستان۱۳۹۵

چکیده

آهکی بودن و pHبازی خاکهای منطقه جیرفت سبب شده است تا جذب عناصر ریزمغذی، بهویژهآهن، بهوسیلهگیاه توتفرنگـی دچـار  مشکل شود. در پژوهش گلخانهایحاضر، تیمارها ترکیبی از منابع مختلف آهن، روش مصرف و مقدار مصرف بودند.نتایج نشـان داد کـه   استفاده از کلات آهن )Fe-EDDHA( به روش مصرف خاکی، به مقدار ۵/۱۰کیلوگرم در هکتار، باعث به دست آمدن بیشـترین عملکـرد   میوه، متوسط وزن میوه و ویتامین ث میشود. بر اساس مقایسات گروهی، به طور کلی، مصرف آهن با هر روش کاربرد وهر ترکیبی، سبب تفاوت معنی داردر اغلب صفات گیاهی اندازه گیری شده )به استثنای اسیدیته میوه و ویتامین ث(، گردید. بنـابراین، فـارغ از نـوع و روش مصرف آهن، کاربرد آن برای افزایش عملکرد و برخی دیگر از پارامترهای کیفی توت فرنگی در شرایط گلخانه در منطقه جیرفت ضـروری میباشد. بررسی اقتصادی تیمارهای آزمایش نشان داد که استفاده از سولفات و رکسنول آهن به صورت محلول پاشی، با توجه به هزینه هایی که بر گلخانه دارتحمیل میکند، توجیه اقتصادی ندارد. به طور کلی، استفاده از سکوسترین آهن)به صورت مصرف خاکی( در مقایسه با دو ترکیب سولفات آهن و رکسنول آهن، که به روش محلول پاشی استفاده شدند، از نظر اقتصادی توجیه بسـیار خـوبی دارد. از نظـر مقـدار،مصرف ۵/۴کیلوگرم سکوسترین آهن در هکتار در مقایسه با ۵/۷و ۵/۱۰کیلوگرم در هکتار از توجیه بیشتری از لحاظ اقتصادی برخوردار بوده و دارای نرخ سودآوریبیشتری )به ترتیب۹۵/۱۹۷۹درصد در مقایسـه بـا   ۱۳۴۵و ۸۹/۱۱۷۶درصـد( مـی باشـد. بنـابراین، کـاربرد سکوسترین آهن۱۳۸)Fe-EDDHA( به مقدار ۵/۴کیلوگرم در هکتار، به صورت کاربرد خاکی، برای کشتهای گلخانهای توت فرنگـی در منطقه جیرفت، که شرایطی مشابه این آزمایش دارند، توصیه میشود.

کلمات کلیدی: منبع آهن، سکوسترین آهن۱۳۸، سولفات آهن، عملکرد میوه